Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Yêu cầu đối với báo cáo phân bổ ngân sách địa phương 
Ngày 23/3/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 31/2017/NĐ-CP về quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương (NSĐP) hằng năm. 

Theo đó, việc lập báo cáo phân bổ NSĐP phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đúng với dự toán ngân sách Hội đồng nhân dân thông qua cả về tổng mức và chi tiết theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ thu, chi được giao;

- Đúng chính sách, chế độ, tiêu chuẩn và định mức chi;

- Phân bổ đủ vốn, kinh phí để thu hồi các khoản đã ứng trước dự toán đến hạn thu hồi trong năm, vốn đối ứng các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)…

- Đối với phân bổ vốn đầu tư phát triển phải bảo đảm các yêu cầu theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định khác có liên quan.

Ngoài ra, việc phân bổ các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới phải bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng và thực hiện đúng các cam kết hoặc quy định về NSĐP cho mục tiêu đó.

Nghị định 31/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/5/2017 và bãi bỏ Nghi định 73/2003/NĐ-CP.

 

PV.     

[Trở về]