Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Về chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi 
 Ngày 22/5/2017, Thông tư 02/2017/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020 đã được ban hành.

Theo đó, hướng dẫn một số mức hỗ trợ cụ thể cho hộ dân tộc thiểu số còn du canh du cư quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg như sau:

- Các hộ chưa có đất sản xuất sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng/hộ từ ngân sách nhà nước và được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Hộ gia đình thiếu nước sinh hoạt được hỗ trợ bình quân 1,5 triệu đồng/hộ để tạo nguồn nước phục vụ sinh hoạt.

Thông tư 02/2017/TT-UBDT có hiệu lực từ ngày 07/7/2017.

 

PV.    

  

[Trở về]