Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX Tin có hình
(CTTĐTBP) - Ngày 23/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn số 100 về tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015.
 
Tại hướng dẫn này, Ban Tuyên giáo yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua; tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong các ngành, cấp, lĩnh vực; cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc.
 
Ban Tuyên giáo cũng yêu cầu gắn tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Công tác tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước cần được tiến hành sâu rộng, trước, trong và sau Đại hội với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả./.

Long Châu

[Trở về]