Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Trách nhiệm chủ nguồn thải rắn xây dựng 
Ngày 16/5/2017, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2017/TT-BXD về quản lý chất thải rắn xây dựng (CTRXD). Theo đó:

Chủ nguồn thải công trình xây dựng (không gồm nhà ở) có trách nhiệm:

- Nhà thầu chính lập kế hoạch quản lý CTRXD theo Phụ lục 1 trình chủ đầu tư chấp thuận và hướng dẫn các nhà thầu phụ thực hiện quản lý CTRXD;

- Phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý CTRXD phát sinh trên công trường xây dựng theo kế hoạch quản lý CTRXD;

- Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về ATVSLĐ và ghi chép nhật ký, lưu giữ chứng từ ghi khối lượng, thành phần CTRXD được thu gom, vận chuyển đến cơ sở xử lý;

- Ký hợp đồng với chủ thu gom, vận chuyển và chủ xử lý CTRXD để vận chuyển, xử lý CTRXD hoặc tự xử lý CTRXD tại nơi phát sinh theo quy định của pháp luật;

- Nhà thầu chính phải báo cáo kết quả thực hiện quản lý CTRXD với chủ đầu tư.

Thông tư 08/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/7/2017.

PV.      

[Trở về]