Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển 
 Theo Quyết định 1559/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo tổng điều tra hộ nghèo năm 2015 từ 16% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 11% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

- Thiếu (hoặc chưa đủ) 3/7 công trình cơ sở hạ tầng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: cơ sở vật chất trường học, y tế, chưa được đầu tư trung tâm văn hóa, thể thao…

- Thiếu (hoặc chưa đủ) 2/4 công trình cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh.

- Thiếu trên 50% cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông, ngư, diêm nghiệp như: đường ra bến cá; bờ bao, kè; trạm bơm cho nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối, hệ thống thoát nước…

Xem quy định chi tiết tại Điều 1 Quyết định 1559/QĐ-TTg (có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành).
[Trở về]