Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Tiêu chí đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
 Ngày 08/5/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định 619/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Theo đó, tiêu chí tiếp cận pháp luật gồm 05 tiêu chí thành phần với tổng số 100 điểm, cụ thể như sau:

- Thi hành Hiến pháp, pháp luật: Ban hành, thực hiện VBQPPL đúng tiến độ; bảo đảm an ninh trật tự; không hoặc giảm khiếu nại, tố cáo… (15 điểm).

- Công khai, giải quyết đúng trình tự, bảo đảm sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ khi giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã (30 điểm).

- Phổ biến, giáo dục pháp luật: Lấy ý kiến người dân về dự thảo VBQPPL, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tổ chức đối thoại chính sách theo Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015 (25 điểm)

- Thành lập, kiện toàn nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp của tổ hòa giải cơ sở (10 điểm).

- Thực hiện dân chủ cơ sở: Nhân dân giám sát trực tiếp hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, … (20 điểm).

Xem chi tiết tại Quyết định 619/QĐ-TTg để biết rõ về quy trình đánh giá, điều kiện, thẩm quyền công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

 

PV.      

[Trở về]