Thông báo
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Tin tức - sự kiện
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông tư 172 về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư được thay thế bằng Thông tư 85 Tin có hình

  (CTTĐTBP) - Thông tư 85/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ NSNN thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng vừa được ban hành thay thế cho Thông tư 172/2011/TT-BTC và có hiệu lực từ ngày 15/8/2014.

Thông tư 85.
 
Theo đó, tổng mức vốn mà chủ đầu tư được tạm ứng của các hợp đồng trong năm tối đa là 30% kế hoạch vốn giao hàng năm cho dự án.
 
Trường hợp có đề nghị của chủ đầu tư, nếu xét thỏa điều kiện, kho bạc nhà nước có thể tạm ứng tiếp cho dự án nếu dự án có kế hoạch vốn mà mức vốn tạm ứng không đủ theo hợp đồng, đã được thanh toán khối hoàn thành và thu hồi toàn bộ hoặc một phần vốn tạm ứng trước đó.
 
Vốn tạm ứng được thanh toán từng lần, bắt đầu từ lần thanh toán đầu tiên khối lượng hoàn thành của hợp đồng và thu hồi hết khi khối lượng hoàn thành đạt 80% giá trị hợp đồng.
 
Việc kiểm soát thanh toán của kho bạc nhà nước thực hiện theo nguyên tắc “thanh toán trước, kiểm soát sau” cho từng lần thanh toán và “kiểm soát trước, thanh toán sau” đối với lần thanh toán cuối cùng trong hợp đồng./.

 

 TT.TH-CB 

 
[Trở về]