Hoạt động sở ngành
 Bản in     Gởi bài viết  
Thông báo: Ngưng tiếp nhận hồ sơ xin thăm dò khoáng sản tại khu vực xã Tân Thành, Đồng Xoài Tin có hình
Ngày 24/1/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ xin thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước của Công ty TNHH Quốc Cường Phát.
 
Thực hiện trình tự thủ tục cấp phép thăm dò khoáng sản quy định tại Điều 35, Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.
 
Ngày 24/1/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 06/TB-STNMT về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản với nội dung: Thông báo tên tổ chức, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Bình Phước và Sở Tài nguyên và Môi trường.
 
Đến nay, đã hết hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò theo thông báo, nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường không nhận được hồ sơ xin thăm dò khoáng sản tại khu vực nêu trên của đơn vị nào, ngoài Công ty TNHH Quốc Cường Phát. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn tổ chức xin thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:
 
- Tên tổ chức được lựa chọn thăm dò khoáng sản: Công ty TNHH Quốc Cường Phát (trụ sở: xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).
- Tên loại khoáng sản: Đá xây dựng.
- Vị trí khu vực đề nghị thăm dò: xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ không tiếp nhận hồ sơ xin thăm dò khoáng sản tại khu vực nêu trên kể từ ngày ban hành thông báo này.

Trên đây là thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc lựa chọn đơn vị thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
(đã ký)
 
Lê Đăng Nhật

 

[Trở về]