Hoạt động sở ngành
 Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG BÁO: Mời nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần tại Công ty cấp thoát nước Bình Phước 

Căn cứ Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước, Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước xin thông báo: Mời quý nhà đầu tư quan tâm hợp tác và đầu tư dưới hình thức là nhà đầu tư chiến lược của Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bình Phước thực hiện cổ phần hóa.

 

Cụ thể tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược; số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược; thời gian, địa điểm nhà đầu tư chiến lược gửi hồ sơ đăng ký: Xem chi tiết tại đây./.

GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Hoàng
[Trở về]