Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Thời gian xử lý văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật 

(CTTĐTBP) - Thời gian xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có dấu hiệu trái pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 125 Nghị định số 34 ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015.

 
* Nghị định 34/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016: Xem toàn văn Nghị định
 
Điều 125 của Nghị định số 34 quy định: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận kiểm tra về văn bản trái pháp luật, cơ quan, người đã ban hành văn bản phải tổ chức xem xét, xử lý văn bản đó và thông báo kết quả xử lý cho cơ quan kiểm tra văn bản. Trường hợp cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật không xử lý theo quy định trên hoặc cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý văn bản không nhất trí với kết quả xử lý văn bản thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn xử lý, cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, xử lý báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Việc xử lý nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân phải được tiến hành tại kỳ họp gần nhất của Hội đồng nhân dân.
 
Theo Điều 103 của Nghị định số 34, văn bản trái pháp luật gồm văn bản ban hành không đúng thẩm quyền; văn bản có nội dung trái với Hiến pháp, trái với văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn; văn bản vi phạm nghiêm trọng về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành; văn bản có sai sót về căn cứ ban hành, thể thức, kỹ thuật trình bày; văn bản có chứa QPPL nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL, văn bản có chứa QPPL hoặc có thể thức như văn bản QPPL do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành./.
 

 

TT.THCB 
[Trở về]