Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Thay đổi cơ cấu tổ chức Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
 Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 16/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam.

Theo đó, cơ cấu tổ chức NHNN chỉ còn 26 đơn vị trực thuộc gồm các Vụ, Cục, Chi nhánh; Sở Giao dịch; Văn phòng; Cơ quan thanh tra, giám sát và các Đơn vị sự nghiệp (trước đây là 27 đơn vị trực thuộc).

Sở dĩ có sự thay đổi về số lượng đơn vị trực thuộc như trên là do: 

- Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh và  Văn phòng đại diện của NHNN tại thành phố Hồ Chí Minh không còn thuộc cơ cấu tổ chức của NHNN.

- Bổ sung Vụ Truyền thông vào hệ thống cơ cấu tổ chức.

Việc thêm Vụ Truyền thông vào cơ cấu tổ chức nhằm thực hiện nhiệm vụ quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông ngành Ngân hàng liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của NHNN. 

Nghị định 16/2017/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định 156/2013/NĐ-CP. 

 

PV.      

[Trở về]