Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Sẽ trình Quốc hội thông qua nhiều Luật quan trọng năm 2018 
 Đó là nội dung tại Nghị quyết 34/2017/QH14Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Theo đó:

- Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, sẽ trình Quốc hội thông qua một số Luật như:

+ Luật Cạnh tranh (sửa đổi);

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;

+ Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi);

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp;

+ Luật An ninh mạng.

- Tại kỳ họp thứ 6, sẽ trình Quốc hội thông qua một số Luật như:

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Nghị quyết 34/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 08/6/2017.

 

PV.     

[Trở về]