Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy trình mới về chi ngân sách theo hình thức lệnh chi tiền 
 Theo Thông tư 342/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP, việc chi ngân sách bằng hình thức lệnh chi tiền được thực hiện theo quy trình sau:

- Đơn vị sử dụng ngân sách lập dự toán kèm hồ sơ, chứng từ theo chế độ quy định gửi cơ quan tài chính; 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan tài chính lập lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước;

- Kho bạc Nhà nước kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của lệnh chi tiền và xử lý theo 02 hướng sau:

+ Trường hợp lệnh chi tiền hợp lệ, hợp pháp: trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận lệnh chi, Kho bạc thực hiện xuất quỹ ngân sách, chuyển tiền vào tài khoản hoặc chi tiền mặt cho đối tượng thụ hưởng.

+ Trường hợp lệnh chi tiền không hợp lệ, hợp pháp: trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận lệnh chi, Kho bạc gửi thông báo cho cơ quan tài chính biết để xử lý.

Như vậy, quy trình mới được ban hành theo Thông tư 342 (có hiệu lực từ ngày 13/02/2017) đã quy định rõ thời gian thực hiện từng bước so với trước đây.

 

PV.     

[Trở về]