Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định về giải mật tài liệu thuộc lĩnh vực môi trường 
 Ngày 29/6/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 11/2017/TT-BTNMT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường (TN – MT).

Theo đó, đối với những tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực TN – MT, việc giải mật được xem xét khi nội dung của nó nếu bị tiết lộ không còn gây nguy hại cho nhà nước và cho ngành TN – MT. 

Việc đề xuất giải mật sẽ được căn cứ vào danh mục bí mật nhà nước của ngành tài nguyên, môi trường và tình hình thực tế trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích nhà nước. 

Trình tự giải mật, giảm mật, tăng mật hồ sơ mang bí mật nhà nước sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Thông tư 33/2015/TT-BCA, cụ thể đơn vị soạn thảo sẽ thành lập Hội đồng giải mật.

Ngoài ra, Thông tư 11/2017/TT-BTNMT còn quy định những nội dung khác về bảo vệ bí mật nhà nước ngành TN – MT như soạn thảo, phát hành, tiếp nhận và thu hồi hồ sơ mang bí mật nhà nước.

Thông tư 11/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/9/2017.

 

PV.     

[Trở về]