Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy định về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

  (CTTĐTBP) - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư 04/2014/TT-TTCP quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, với một số nội dung đáng chú ý:

  

Việc nhận định dựa theo thang điểm 100, sau đó dựa vào số điểm để phân cấp mức độ phổ biến, nghiêm trọng của hành vi tham nhũng, mức độ thiệt hại do tham nhũng gây nên.

 
Việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cũng được thực hiện dựa trên thang điểm 100, với các nội dung cần đánh giá: Chỉ đạo, điều hành; phát hiện xử lý tham nhũng; xây dựng, thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.
 
Các tiêu chí cụ thể để chấm điểm được quy định tại thông tư này.
 
Hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thực hiện việc nhận định, đánh giá này và báo cáo cho Thanh tra Chính phủ.
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 9/11/2014, thay thế cho Thông tư 11/2011/TT-TTCP./.
TT.TH-CB
[Trở về]