Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán 
 Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành Thông tư 02/2016/TT-TANDTC về Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Theo đó:

- Điều kiện của người đăng ký dự thi: 

+ Phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo đúng đối tượng quy định tại Điều 2 của Quy chế này. 

+ Đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán theo quy định và đảm bảo còn thời gian công tác ít nhất từ đủ 1 nhiệm kỳ Thẩm phán kể từ ngày được bổ nhiệm (thời hạn cho nhiệm kỳ đầu là 5 năm).

+ Phải đáp ứng các điều kiện khác do Hội đồng thi quy định cho mỗi kỳ thi cụ thể.

- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: 

+ Đơn đăng ký dự thi.

+ Sơ yếu lý lịch.

+ Giấy chứng nhận sức khỏe.

+ Bản sao bằng tốt nghiệp ngành luật (từ cử nhân luật trở lên).

+ Bản sao Chứng chỉ tốt nghiệp đào tạo nghiệp vụ xét xử (thi tuyển chọn Thẩm phán), Quyết định bổ nhiệm Thẩm phán (thi nâng ngạch Thẩm phán).

+ Văn bản nhận xét, đánh giá và đề nghị của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đăng ký dự thi.

+ Các tài liệu khác theo thông báo của Hội đồng thi.

Thông tư 02/2016/TT-TANDTC có hiệu lực từ ngày 17/03/2016.
[Trở về]