Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Quy chế làm việc của Chính Phủ. 
 Ngày 01/10/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 138/2016/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính Phủ.

Theo đó, Chính phủ làm việc theo nguyên tắc sau:

- Làm việc kết hợp giữa quyền hạn, trách nhiệm tập thể Chính phủ với quyền hạn, trách nhiệm cá nhân Thủ tướng và từng thành viên Chính phủ; quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền theo nguyên tắc đa số.

- Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

- Chủ động giải quyết công việc đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, Quy chế làm việc của Chính phủ; cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

- Thực hiện phân cấp, ủy quyền hợp lý cho chính quyền địa phương, bảo đảm sự quản lý thống nhất; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước.

- Công khai, minh bạch, hiện đại hóa hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ; thực hiện nền hành chính phục vụ Nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân.

Nghị định 138/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị định 08/2012/NĐ-CP.
[Trở về]