Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL với chủ đề đất đai 
 Ngày 13/6/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với chủ đề đất đai và 35 đề mục thuộc 15 chủ đề, như là:

- Bổ trợ tư pháp (Công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật); Doanh nghiệp, hợp tác xã (Doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp); Thương mại, đầu tư, chứng khoán (Cạnh tranh, đầu tư);

- Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp (Hòa giải cơ sở, trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước); Nông nghiệp, nông thôn (Đê điều); Hành chính tư pháp (nuôi con nuôi);

- Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật (Hợp nhất văn bản QPPL; kiểm soát TTHC; pháp điển hệ thống QPPL; phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính).

Xem thêm chi tiết tại Nghị quyết 48/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

 

PV.     

[Trở về]