Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Phấn đấu đến năm 2020, đầu tư mới 392 dự án giao thông 
 Đây là một trong những mục tiêu quan trọng tại Quyết định 1256/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội các vùng giai đoạn 2016 – 2020.

Theo đó, nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện liên kết cũng như phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, địa phương, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội các vùng phấn đấu cụ thể đến năm 2020 như sau: 

- Đầu tư mới 392 dự án giao thông với 3.110 km đường, 22 cầu;

- 63 dự án thủy lợi quy mô lớn có sức lan tỏa vùng, tăng thêm 99.000 ha diện tích tưới;

- Hỗ trợ hoàn thành 10 trường đại học của địa phương;

- Xây dựng mới 45 dự án cơ sở hạ tầng quan trọng của các tỉnh, huyện mới chia tách;

- Hoàn thành 1.020 dự án chuyển tiếp với năng lực tăng thêm khoảng 5.518 km đường giao thông, 80 cầu có quy mô vừa, 11 bệnh viện cấp tỉnh, huyện, 37 trường đại học, dạy nghề, trung tâm huấn luyện cấp tỉnh,...;

- Đầu tư 56 kho lưu trữ chuyên dụng cấp tỉnh.

Tổng số vốn đầu tư thực hiện Chương trình là 189.337 tỷ đồng.

Quyết định 1256/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 21/8/2017.

 

PV.    

[Trở về]