Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Nội dung công khai thông tin chương trình mục tiêu Quốc gia 
 Ngày 10/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 41/2016/QĐ-TTg về quy chế quản lý, điều hành, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo đó, nội dung công khai thông tin chương trình mục tiêu Quốc gia bao gồm:

- Các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia;

- Quyết định đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia trong từng giai đoạn; 

- Tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia; 

- Các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện chương trình giai đoạn 5 năm và hàng năm ở mỗi cấp; 

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và Báo cáo tài chính theo quy định;

- Các ý kiến phản hồi từ nhân dân và kết quả xử lý ý kiến phản hồi…

Quyết định 41/2016/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/11/2016
[Trở về]