Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban thanh tra nhân dân 
 Ngày 29/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (Ban TTND).

Theo đó, Trưởng Ban TTND trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp, hội nghị, chủ trì các cuộc giám sát, xác minh thuộc thẩm quyền của Ban TTND;

- Phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban TTND;

- Đại diện cho Ban TTND trong mối quan hệ với Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức có liên quan;

- Được mời tham dự các cuộc họp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước có nội dung liên quan đến nhiệm vụ giám sát, xác minh của Ban TTND;

- Tham dự các cuộc họp của Ban chấp hành công đoàn cơ sở có nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban TTND.

Nghị định 159/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2017 và thay thế Nghị định 99/2005/NĐ-CP.
[Trở về]