Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Nhiệm vụ của Bộ LĐ-TB&XH trong lĩnh vực lao động, tiền lương 
 Ngày 17/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ LĐ-TB&XH.

Theo đó, quy định một số nhiệm vụ mới trong lĩnh vực lao động, tiền lương của Bộ LĐ-TB&XH như sau:

- Hướng dẫn về các chế độ tiền lương đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động;

- Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật lao động đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động cao tuổi, lao động là người khuyết tật, lao động là người giúp việc gia đình và một số lao động khác;

- Hướng dẫn đăng ký và quản lý họat động của tổ chức đại diện người lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Thực hiện nhiệm vụ đầu mối quốc gia về lĩnh vực lao động trong quá trình Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại quốc tế;

- Hướng dẫn tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với người lao động, người quản lý trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nghị định 14/2017/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

PV.      

[Trở về]