Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Ngân sách dự chi gần 200.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới 
 Vừa qua, Thủ tướng ban hành Quyết định 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, ngân sách nhà nước dự kiến sẽ hỗ trợ 193.155,6 tỷ đồng để thực hiện các nội dung Chương trình, bao gồm:

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

- Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội;

- Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân;

- Giảm nghèo và an sinh xã hội, phát triển giáo dục ở nông thôn;

- Phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn;

- Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân;

- Xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường;

- Nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền trong xây dựng nông thôn mới;

- Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn.

Quyết định 1600/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 16/8/2016.
[Trở về]