Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Mức chi bồi dưỡng thành viên đoàn giám sát, phản biện xã hội 
 
Thông tư 337/2016/TT-BTC về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội được ban hành ngày 28/12/2016.

Theo đó, mức chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội (ngoài chế độ công tác phí) như sau:

- Thành viên chính thức: 100.000 đồng/người/ngày;

- Thành viên khác: 70.000 đồng/người/ngày. 

Ngoài ra, Thông tư còn quy định cụ thể một số khoản chi như sau: 

- Đối với hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo, ngoài các khoản chi theo Thông tư 97/2010/TT-BTC, còn được chi một số khoản sau: 

+ Chủ trì cuộc họp: 150.000 đồng/người/cuộc họp;

+ Thành viên tham dự cuộc họp: 100.000 đồng/người/cuộc họp;

+ Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt hàng: 500.000 đồng/bài viết.

- Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập: 1.000.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm định hoặc tư vấn. 

- Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội, văn bản kiến nghị: 2.000.000 đồng/báo cáo hoặc văn bản (tính cho sản phẩm cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý). 

Thông tư 337/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/02/2017.

 

PV                  

 

[Trở về]