Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Mức bảo lãnh Chính phủ áp dụng từ ngày 01/3/2017 
 Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 04/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 15/2011/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Theo đó, quy định mức bảo lãnh Chính phủ mới như sau:

- Đối với trị giá gốc của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu cho chương trình, dự án đầu tư không vượt quá 70% tổng mức đầu tư của chương trình, dự án.

- Đối với dự án được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt hoặc thuộc diện phải triển khai gấp, mức bảo lãnh là trị giá gốc của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu tối đa 70% tổng mức đầu tư theo Quyết định đầu tư.

- Đối với dự án nhóm A có tổng mức đầu tư từ 2300 tỷ đồng trở lên, được Thủ tướng phê duyệt, mức bảo lãnh là trị giá gốc của khoản vay, phát hành trái phiếu tối đa 60% tổng mức đầu tư theo Quyết định đầu tư.

- Đối với các dự án khác thuộc chương trình, dự án theo quy định tại Luật đầu tư, Luật đầu tư công, mức bảo lãnh là trị giá gốc của khoản vay, phát hành trái phiếu tối đa 50% tổng mức đầu tư theo Quyết định đầu tư.

Nghị định 04/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/3/2017.
[Trở về]