Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Lịch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017 
 Ngày 25/4/2017, Chánh án TANDTC ký ban hànhQuyết định 05/QĐ-TANDTC về Kế hoạch thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán năm 2017. 

Theo đó, năm 2017 sẽ tổ chức 3 kỳ thi tuyển chọn và nâng ngạch Thẩm phán với 6 lần thi cụ thể như sau:

- Kỳ thi thứ nhất vào tháng 5/2017:

+ Ngày 19/5/2017, thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp "Chánh án TAND cấp tỉnh, Chánh án TAQS quân khu, TANDTC tại Đà Nẵng" và nâng ngạch Thẩm phán trung cấp "Chánh án TAND cấp huyện, Chánh án TAQS khu vực, Phó Chánh án TAND cấp huyện" (sáng, chiều);

+ Ngày 26/5/2017, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp (sáng, chiều);

+ Ngày 02/6/2017, thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp (sáng, chiều).

- Kỳ thi thứ hai: Ngày 11/8/2017, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp và thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp (sáng, chiều).

- Kỳ thi thứ ba vào tháng 11/2017:

+ Ngày 24/11/2017, thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp (sáng, chiều).

+ Ngày 01/12/2017, thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp (sáng và chiều).

Địa điểm thi: Trụ sở Học viện Tòa án Hà Nội và tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định 05/QĐ-TANDTC có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

PV.     

[Trở về]