Hoạt động sở ngành
 Bản in     Gởi bài viết  
Lấy ý kiến Dự thảo Quy định về việc thu nhập, đăng ký, lưu giữ, công bố và khai thác thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 
(CTTĐTBP) - Ngày 8/11, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 1054/SKHCN-CHN về việc đăng tải toàn văn Dự thảo Quy định về việc thu nhập, đăng ký, lưu giữ, công bố và khai thác thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước.
         
Căn cứ nội dung Công văn này, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước đăng tải Dự thảo Quyết định ban hành và Dự thảo Quy định về việc thu nhập, đăng ký, lưu giữ, công bố và khai thác thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Phước để lấy ý kiến của các sở, ban, ngành, đoàn thể; các tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức xã hội nghề nghiệp; UBND các huyện, thị xã.
 
Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 09/11/2016 đến hết ngày 09/12/2016.
 
Xem chi tiết dự thảo:  Tại đây.

TT.TH-CB

[Trở về]