Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 
 Ngày 23/6/2016, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 1642/QĐ-BNV về Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó : 

- Về thời gian tổ chức các kỳ thi :

+ Thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp do Bộ Nội vụ tổ chức bắt đầu từ tháng 8/2016 kết thúc trước ngày 31/12/2016;

+ Các kỳ thi nâng ngạch do Bộ, ngành, địa phương được Bộ Nội vụ ủy quyền tổ chức phải kết thúc trước ngày 31/12/2016.

- Về điều kiện cán bộ, công chức dự thi: 

+ Được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp (tính đến thời điểm đăng ký);

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, không trong thời gian bị kỷ luật hoặc bị xem xét xử lý kỷ luật;

+ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ  tương ứng với ngạch công chức cao hơn ngạch hiện tại đang giữ trong cùng ngành chuyên môn;

+ Đáp ứng các yêu cầu của ngạch dự thi về thời gian giữ ngạch, văn bằng, chứng chỉ, ….

Quyết định 1642/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
[Trở về]