Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn trợ cấp thêm cho công chức bị tinh giản biên chế 
 Ngày 07/7/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 3036/TCT-TVQT hướng dẫn trợ cấp thêm cho các công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Theo đó, công chức chỉ được trợ cấp thêm khi đáp ứng đủ hai điều kiện sau:

- Giữ nguyên thời điểm tinh giản biên chế theo phê duyệt của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ; và

- Đã được trả lương, các khoản phụ cấp trong thời gian chênh lệch giữa thời điểm tinh giản biên chế được duyệt và thời điểm nghỉ thực tế.

Khoản trợ cấp thêm không quá số tiền chênh lệch giữa tiền lương, phụ cấp thực chi trả và tiền lương hưu trong thời gian từ ngày được phê duyệt tinh giản biên chế đến ngày thực sự nghỉ việc.

Cũng theo Công văn 3036/TCT-TVQT này thì sẽ thu hồi tiền lương, phụ cấp thực chi trả cho công chức trong thời gian từ ngày được phê duyệt tinh giản biên chế đến ngày công chức thực sự nghỉ việc; 

Đối với các khoản đã tính trích theo lương của công chức nộp cho Bảo hiểm xã hội, tổ chức Công đoàn, đơn vị thực hiện giảm trừ số nộp cho các tổ chức này trong các tháng sau cho phù hợp.
[Trở về]