Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn nhân dân thảo luận, góp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 
(CTTĐTBP) - Ngày 29/5/2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 98-HD/BTGTU. Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X bắt đầu từ ngày 28/5/2015 đến hết ngày 15/8/2015. Nhân dân thảo luận, góp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X bắt đầu từ ngày 28/5/2015 đến hết ngày 15/8/2015.
         
Theo đó, Nội dung thảo luận, góp ý kiến Nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020:Việc góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X có thể theo toàn bộ nội dung hoặc trình bày theo từng phần, từng vấn đề cụ thể trong dự thảo Văn kiện nêu trên; trong đó đề nghị tập trung thảo luận, góp ý kiến vào những vấn đề lớn, quan trọng trong nội dung dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, cụ thể như sau:
 
- Đánh giá các kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ tỉnh đã đầy đủ và sát với thực tiễn của địa phương chưa?
 
- Những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, nhất là nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém đã đầy đủ và xác đáng chưa, còn có nguyên nhân nào khác không?
 
- Dự báo tình hình, đặc biệt là tình hình trong tỉnh thời gian tới thế nào, đã phù hợp chưa?
 
- Mục tiêu tổng quát đã bao quát và hàm chứa nội dung phát triển của tỉnh đến năm 2020 chưa?
 
- Đề nghị thảo luận cho ý kiến về các chỉ tiêu cụ thể trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu này có đảm bảo tính khả thi không?
 
- Đề nghị cho ý kiến về nhiệm vụ và các giải pháp, trong đó tập trung vào các nội dung sau:
 
+ Làm thế nào đề đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. Ngoài 3 nội dung về: Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân; Tái cơ cấu nền kinh tế trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; Tiếp tục nâng cao hiệu quả đầu tư công, hoạt động của các tổ chức tín dụng, bảo hiểm; đẩy mạnh huy động vốn, còn giải pháp nào khác không?
 
+ Các giải pháp để tiếp tục phát triển Giáo dục - Đào tạo?
 
+ Làm thế nào để đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tạo sản phẩm mới có sức cạnh tranh cao?
 
+ Các giải pháp để quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường một cách hiệu quả?
 
+ Các giải pháp để thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân?
 
+ Tăng cường quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đối ngoại; chú trọng phòng, chống tham nhũng, lãng phí một cách hiệu quả?
 
+ Các giải pháp để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt tư tưởng, tổ chức - cán bộ, kiểm tra - giám sát; Đối với vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, đề nghị cho ý kiến có tiếp tục thực hiện 02 Đề án của Tỉnh ủy: về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng nữa hay không?
 
+ Các giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Xây dựng và triển khai thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo tại các sở, ban, ngành và các phòng, ban cấp huyện?
 
+ Các giải pháp tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tập hợp và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân?
 
Nhân dân thảo luận, góp ý kiến các dự thảo Văn kiện Đảng bộ tỉnh lần thứ X bằng các hình thức: Gửi ý kiến đóng góp tới các cơ quan báo chí của tỉnh. Gửi ý kiến đóng góp tới cấp ủy Đảng các cấp hoặc gửi về Văn phòng Tỉnh ủy hoặc góp ý kiến trực tiếp tại các Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội.
 
Thời hạn tổng hợp gửi các ý kiến đóng góp của Nhân dân về Tỉnh ủy trước ngày 25/8/2015. Các báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp gửi về Ban Dân vận Tỉnh ủy trước ngày 25/8/2015. Việc tổng hợp các ý kiến đóng góp của Nhân dân hoàn thành trước ngày 4/9/2015./.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

[Trở về]