Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn mới xác định mức tiền lương của tổ chức chứng khoán 
 Ngày 25/10/2016, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 31/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quản lý tiền lương trong các tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước theo Luật chứng khoán. 

Theo đó, khi xác định mức tiền lương bình quân kế hoạch gắn với năng suất lao động bình quân và lợi nhuận theo Điều 9 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH thì năng suất lao động được tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu như sau:

- NSLĐ bình quân kế hoạch = Tổng doanh thu kế hoạch : Số lao động bình quân kế hoạch được tính theo Khoản 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26.

- NSLĐ bình quân thực hiện trong năm = Tổng doanh thu thực hiện trong năm : Số lao động bình quân thực tế sử dụng trong năm được tính theo Khoản 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 26.
[Trở về]