Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn mới về thời gian thăng quân hàm trong Quân đội 
 Từ ngày 12/03/2016, Thông tư 07/2016/TT-BQPquy định phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm của hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ có hiệu lực áp dụng.

Theo đó, thời hạn xét thăng cấp bậc quân hàm đối với hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên trong các nhà trường được quy định như sau:

- Học viên đang học tại các nhà trường:

+ Thăng cấp bậc Binh nhất: Đã giữ cấp bậc Binh nhì đủ 06 tháng.

+ Thăng cấp bậc Hạ sĩ: Đã giữ cấp bậc Binh nhất đủ 06 tháng.

+ Thăng cấp bậc Trung sĩ: Đã giữ cấp bậc Hạ sĩ đủ 12 tháng.

+ Thăng cấp bậc Thượng sĩ: Đã giữ cấp bậc Trung sĩ đủ 12 tháng.

- Học viên tốt nghiệp đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy:

+ Đào tạo Tiểu đội trưởng và các chức vụ tương đương; tốt nghiệp loại khá trở lên được thăng cấp bậc Trung sĩ, loại trung bình thăng cấp bậc Hạ sĩ.

+ Đào tạo Phó Trung đội trưởng và các chức vụ tương đương, tốt nghiệp được thăng cấp bậc Thượng sĩ.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 07/2016/TT-BQP.
[Trở về]