Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hướng dẫn chuyển ngạch và xếp lương công chức ngành hành chính 
 
Thông tư 05/2017/TT-BNV quy định cách chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức đang giữ ngạch công chức chuyên ngành hành chính (CCCNHC) (cũ) tại Quyết định 414/TCCP-VC sang ngạch CCCNHC (mới) tại Thông tư 11/2014/TT-BNV như sau:

- Đối với ngạch chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên: Công chức đã được bổ nhiệm ở ngạch nào thì tiếp tục xếp lương theo ngạch đó.

- Đối với ngạch cán sự: Công chức tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm thì được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới):

+ Nếu đang xếp lương theo công chức loại A0 tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại A0 đó.

+ Nếu đang xếp lương theo công chức loại B tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP thì được xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV.

Xem thêm chi tiết tại Thông tư 05/2017/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 01/10/2017.

 

PV.   

[Trở về]