Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho 48 địa phương khó khăn về ngân sách 
 Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 1162/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các địa phương nghèo, có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 như sau:

- Hỗ trợ 48 địa phương khó khăn về ngân sách có thêm nguồn lực tăng cường giải ngân phần vốn nước ngoài (khoảng 54.000 tỷ đồng) của các nhà tài trợ quốc tế.

- Tiếp tục bổ sung khoảng 6.976 tỷ đồng vốn đối ứng để hoàn thành 300 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020.

- Thực hiện các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020 thực sự quan trọng được ký kết hiệp định tài trợ.

- Các vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2011 - 2015 sang giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 3.024 tỷ đồng vốn đối ứng.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 10.000 tỷ đồng từ ngân sách trung ương.

Xem chi tiết nội dung Chương trình tại Quyết định 1162/QĐ-TTg (có hiệu lực từ ngày 08/8/2017).

 

PV.     

[Trở về]