Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hỗ trợ bảo hiểm cho doanh nghiệp có NLĐ là dân tộc thiểu số 
 
Thông tư 58/2017/TT-BTC hướng dẫn một số chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn ban hành ngày 13/6/2017.

Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ nộp thay bảo hiểm tối đa 05 năm/1 người lao động cho các đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số có:

+ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

+ Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

+ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Ngoài ra, người lao động là người dân tộc thiểu số còn được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn như sau:

+ Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo: mức tối đa 04 triệu đồng/người/khóa học.

+ Người dân tộc thiểu số: mức tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học.

Thông tư 58/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 28/7/2017 và thay thế Thông tư 52/2013/TT-BTC.

 

PV.     

[Trở về]