Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Hồ sơ thành lập Hội đồng quản lý tại đơn vị sự nghiệp công lập 
 Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 03/2016/TT-BNV hướng dẫn thành lập và hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó:

Đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thành lập Hội đồng quản lý gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 6 Thông tư này để được xem xét, quyết định thành lập Hội đồng quản lý. Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản đề nghị thành lập Hội đồng quản lý.

- Đề án thành lập Hội đồng quản lý.

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý; trong đó, xác định rõ mối quan hệ giữa Hội đồng quản lý với người đứng đầu và cơ quan quản lý cấp trên.

- Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập Hội đồng quản lý.

- Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan đến việc thành lập Hội đồng quản lý.

- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có). 

Thông tư 03/2016/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 08/7/2016.
[Trở về]