Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Dự toán chi gần 7000 tỷ để bảo tồn, phát huy di sản văn hóa 
 Theo Quyết định 936/QĐ-TTg thì tổng kinh phí thực hiện dự án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa từ năm 2016 đến 2020 là 6.968 tỷ đồng, có thể điều chỉnh tăng thêm đên 8.590 tỷ đồng. 

Nguồn kinh phí này nhằm thực hiện những mục tiêu chủ yếu sau:

- Đối với di sản văn hóa phi vật thể:

+ Bảo tồn và phát huy các di sản đã và sẽ được UNESCO ghi danh trong giai đoạn 2016 – 2020;

+ Nghiên cứu hồ sơ để trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới đại diện nhân loại và cần bảo vệ khẩn cấp;

+ Thực hiện các cam kết trong hồ sơ trình UNESCO công nhận di sản;

+ Hỗ trợ phục vụ dựng, bảo tồn lễ hội tiêu biểu của đồng bào, dân tộc thiểu số.

- Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo tổng thể cho 20 di tích quốc gia đặc biệt, có giá trị tiêu biểu; chống xuống cấp khoảng 400 di tích cấp quốc gia.

- Bảo tồn làng, bản, buông truyền thống để khai thác và phát triển du lịch văn hóa; bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của 16 dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người.

Quyết định 936/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2017.

 

PV.    

[Trở về]