Đơn vị anh hùng
 Bản in     Gởi bài viết  
ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 
STT
Đơn vị, địa phương
Ngày tuyên dương
1
Nhân dân và LLVT tỉnh Bình Phước
23-6-2003
2
Đại đội 13 đặc công – Tiểu đoàn 12 bộ đội địa phương
20-10-1976
3
Đại đội 70 bộ binh huyện Bình Lonh
6-11-1978
4
LLVT nhân dân huyện Bù Gia Mập
6-11-1978
5
Đội trinh sát bảo vệ chính trị tỉnh Bình Phước
6-11-1978
6
Nhân dân và LLVT xã Đồng Nai Thương, huyện Bù Đăng
6-11-1978
7
Dân quân du kích xã Hưng Long, huyện Chơn Thành
6-11-1978
8
Nhân dân và LLVT xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh
6-11-1978
9
Đại đội 568 bộ binh huyện Phước Long
20-12-1979
10
Đại đội 31 bộ binh huyện Lộc Ninh
20-12-1979
11
Nhân dân và LLVT huyện Lộc Ninh
30-8-1985
12
Nhân dân và LLVT xã Đắk Ơ, huyện Phước Long
29-11-1990
13
Nhân dân và LLVT thị trấn An Lộc, huyện Bình Long
20-12-1994
14
Nhân dân và LLVT xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng
20-12-1994
15
Nhân dân và LLVT huyện Phước Long
20-12-1994
16
Nhân dân và LLVT xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng
30-8-1995
17
Nhân dân và LLVT đồn điền cao su Hớn Quản
29-1-1996
18
Nhân dân và LLVT xã Đức Hạnh, huyện Phước Long
29-1-1996
19
Nhân dân và LLVT xã Thanh An, huyện Bình Long
28-4-1996
20
Công an huyện Lộc Ninh
22-7-1998
21
Nhân dân và LLVT huyện Bình Long
22-8-1998
22
Nhân dân và LLVT huyện Bù Đăng
22-8-1998
23
Nhân dân và LLVT xã Tân Khai, huyện Bình Long
22-8-1998
24
Nhân dân và LLVT xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng
22-8-1998
25
Nhân dân và LLVT xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú
22-8-1998
26
Nhân dân và LLVT huyện Đồng Phú
28-4-2000
27
Nhân dân và LLVT xã Bình Thắng, huyện Phước Long
28-4-2000
28
Nhân dân và LLVT xã Bom Bo, huyện Bù Đăng
28-4-2000
29
Nhân dân và LLVT thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành
28-4-2000
30
Nhân dân và LLVT xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú
28-4-2000
31
Nhân dân và LLVT xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh
28-4-2000
32
Nhân dân và LLVT xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh
28-4-2000
33
Nhân dân và LLVT xã Phước An, huyện Bình Long
28-4-2000
34
Nhân dân và LLVT xã Minh Đức, huyện Bình Long
28-4-2000
35
Nhân dân và LLVT xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh
28-4-2000
36
Nhân dân và LLVT thị trấn Phước Bình, huyện Phước Long
28-4-2000
37
Nhân dân và LLVT xã Tân Lợi, huyện Bình Long
28-4-2000
38
Nhân dân và LLVT xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp
28-4-2000
39
Công an huyện Bình Long
1-9-2000
40
Công an huyện Phước Long
1-9-2000
41
Nhân dân và LLVT xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh
24-6-2005
42
Nhân dân và LLVT xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh
24-6-2005
43
Nhân dân và LLVT xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh
24-6-2005
44
Nhân dân và LLVT xã Phước Tín, huyện Phước Long
24-6-2005
45
Nhân dân và LLVT xã Bù Nho, huyện Phước Long
24-6-2005
46
Giao lưu, thông tin tỉnh Bình Phước (nay là Bưu điện tỉnh Bình Phước)
24-6-2005

Nguồn: Cuốn Lịch sử LLVT nhân dân tỉnh Bình Phước (1945-2010), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Cổng thông tin điện tử tỉnh

 

[Trở về]