Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Đối tượng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước 
 Ngày 05/4/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2016/NĐ-CP quy định về chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước. 

Theo đó, những đối tượng mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) bao gồm: 

- Quỹ ngân sách nhà nước (NSNN), quỹ dự trữ tài chính nhà nước.

-  Các đơn vị sử dụng kinh phí NSNN, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và các tổ chức được NSNN hỗ trợ thường xuyên phải mở tài Khoản tại KBNN theo quy định của Luật NSNN để giao dịch, thanh toán.

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền mở tài Khoản tạm thu, tạm giữ; các đơn vị dự toán mở tài Khoản tiền gửi.

- Các quỹ tài chính nhà nước và các đơn vị, tổ chức kinh tế khác mở tài Khoản tiền gửi tại KBNN theo quy định của pháp luật.

- Các đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ có thể mở tài Khoản tại KBNN hoặc ngân hàng thương mại để thực hiện các Khoản thu, chi dịch vụ, liên doanh, liên kết.

Nghị định 24/2016/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017. 
[Trở về]