Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Đổi mới cách chọn lãnh đạo ở hàng loạt cơ quan Trung ương 
 Ngày 09/5/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 2424/BNV-CCVC hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng.

Theo đó, đối tượng tham gia dự tuyển là cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu sau:

- Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện (TCĐK) nằm trong quy hoạch chức danh tuyển chọn và đang công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

- Trường hợp không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm nhưng thỏa mãn điều kiện sau thì được đăng ký tham gia dự tuyển:

+ Có đủ TCĐK bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn;

+ Đang công tác trong cùng Bộ, ban, ngành, lĩnh vực, địa phương.

Đối tượng nêu trên nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ;

Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng thì phải đáp ứng đủ TCĐK về ngạch công chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực (nếu có).

Công văn 2424/BNV-CCVC cập nhật danh sách cụ thể các đơn vị thực hiện thí điểm đề án này (14 cơ quan Trung ương và 22 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

 

PV.      

[Trở về]