Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều kiện thi thăng hạng của viên chức chuyên ngành y tế 2017 
 Vừa qua, Bộ Y tế  ban hành Thông tư 44/2016/TT-BYT sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch 56/2015/TTLT-BYT-BNV về tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng chức danh viên chức chuyên ngành y tế.

Theo đó, viên chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng từ hạng III lên hạng II và từ hạng II lên hạng I năm 2017 phải:

Có thời gian 02 năm gần nhất làm việc trong lĩnh vực y tế dự phòng thay cho 02 năm gần nhất giữ chức danh bác sĩ y học dự phòng (hạng III), bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II).

Ngoài ra, viên chức tham dự thi thăng hạng năm 2017 chưa phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi nhưng:

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý phải cử viên chức đã tham dự kỳ thi thăng hạng tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng trong vòng 12 tháng kể từ ngày Bộ y tế ban hành chương trình.

Thông tư 44/2016/TT-BYT có hiệu lực từ 01/02/2017.
[Trở về]