Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều kiện học vấn để được kết nạp Đảng 
 Đây là nội dung được đề cập tại Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 về việc thi hành Điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đó, yêu cầu về học vấn để được vào Đảng như sau:

- Phải có bằng tốt nghiệp cơ sở hoặc tương đương trở lên.

- Thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư đối với các trường hợp:

+ Người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển Đảng mà không bảo đảm được quy định chung.

Đồng thời, Quy định số 29-QĐ/TW còn đề cập đến tuổi đời để được kết nạp Đảng như sau:

- Phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính tại thời điểm chi bộ xét kết nạp Đảng).

- Trường hợp kết nạp vào Đảng những người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.
[Trở về]