Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều kiện dự thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước 
 Ngày 25/11/2016, Tổng Kiểm toán Nhà nước ký Quyết định 1894/QĐ-KTNN ban hành Quy chế thi cấp Chứng chỉ Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Theo đó, người dự thi cấp Chứng chỉ phải có đủ các điều kiện sau: 

- Là công chức đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên được phân công thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại KTNN, chưa được cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên Nhà nước;

- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, được đơn vị cử tham dự kỳ thi;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành kiểm toán, kế toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế, luật hoặc các chuyên ngành khác có liên quan trực tiếp đến hoạt động kiểm toán;

- Có Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên;

- Đã có thời gian làm việc liên tục tối thiểu 04 năm trở lên theo chuyên ngành được đào tạo hoặc có thời gian làm nghiệp vụ kiểm toán ở KTNN tối thiểu 02 năm trở lên, không kể thời gian tập sự;

- Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật.

Quyết định 1894/QĐ-KTNN thay thế Quyết định 13/QĐ-KTNN ngày 08/01/2014.
[Trở về]