Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Điều chỉnh mức giá trang bị máy móc, thiết bị văn phòng 
 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 19/2016/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 58/2015/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Thẩm quyền điều chỉnh mức giá trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến tại tổ chức, cơ quan, đơn vị được thực hiện như sau:

- Đối với nhu cầu phải trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến có giá mua cao hơn không quá 10% so với quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quyết định 58 thì thẩm quyền xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định thuộc:

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trường hợp phải trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến có giá cao hơn từ trên 10% đến không quá 20% so với mức giá tại Điều 6 và Điều 7 Quyết định 58 thì Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của:

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan ở Trung ương.

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thông tư 19/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 16/3/2016 và thay thế Thông tư 94/2006/TT-BTC.
[Trở về]