Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Điểm mới trong xét thi đua, khen thưởng ngành Tòa án 
 Vừa qua, TANDTC đã ban hành Thông tư 04/2016/TT-TANDTC hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng của Tòa án nhân dân.

Theo đó, so với quy định tại Hướng dẫn 62/TANDTC-TĐKT ngày 25/4/2012 thì khi xét tặng, thưởng các danh hiệu thi đua trong ngành Tòa án nhân dân có một số điểm mới nổi bật sau: 

- Làm rõ cách tính tỉ lệ số án bị huỷ và số án bị sửa khi xét các danh hiệu thi đua có tiêu chí này bằng việc quy đổi từ 02 bản án, quyết định bị hủy một phần thành 01 bản án, quyết định bị hủy;

- Bỏ tiêu chí  “Được ít nhất 2/3 cán bộ, công chức của tập thể nhỏ suy tôn, giới thiệu” khi xét tặng một số danh hiệu thi đua.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định thời gian được tính để xét tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến” trong một số trường hợp đặc biệt như: 

- Thời gian điều trị khi tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu mà bị thương;

- Thời gian được cử tham gia đào tạo ngắn hạn dưới 01 năm;

- Thời gian nghỉ thai sản, nghỉ phép. 

Thông tư 04/2016/TT-TANDTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2016.
[Trở về]