Thông tin chỉ đạo, điều hành
 Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy nhanh ứng dụng CNTT trong khám, chữa bệnh Tin có hình

(CTTĐTBP) – Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

 
Cùng với đó, Sở Y tế đôn đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đẩy nhanh ứng dụng CNTT trong quản lý bảo đảm trích xuất “bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” theo quy định tại quyết định số 3455 ngày 16/9/2013 của Bộ Y tế và các biểu mẫu tổng hợp danh sách khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế (mẫu số 79a-HD và 80a-HD) quy định tại thông tư 178 ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính.
 
Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tạm thời thực hiện yêu cầu đầu ra dữ liệu của phần mềm quản lý theo các thông tin trong bảng 1, 2 và 3 của phụ lục đính kèm công văn số 2348 ngày 10/4/2015 của Bộ Y tế để đồng bộ dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và thanh toán bảo hiểm y tế; các thông tin trong 3 bảng nêu trên cần được mô tả theo định dạng XML và bộ font chữ Unicode; bảo đảm cung cấp dữ liệu đầu ra hoàn thành trước 31/12/2015. Khuyến khích các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện áp dụng bảng 4 và 5 của phụ lục đính kèm.
 
Thông tin trên được UBND tỉnh ban hành tại công văn số 1364 ngày 13/5/2015 về việc chỉ đạo Sở Y tế triển khai thực hiện đẩy nhanh ứng dụng CNTT trong khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế./.
 
TT.TH-CB
 
[Trở về]