Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm 2018 
 Đây là một trong những nội dung nổi bật được nêu tại Công văn 2139/TTCP-KHTCTH về hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Phấn đấu giải quyết kịp thời, có hiệu quả trên 85% tổng số khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, địa phương;

- Nỗ lực thực hiện tốt trên 80% tổng số quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật;

- Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo cho công dân;

- Đưa vào sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo;

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Xem chi tiết tại Công văn 2139/TTCP-KHTCTH được ban hành ngày 30/8/2017.

 

PV.     

[Trở về]