Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Đầu tư 3,7 triệu USD vốn ODA cho dự án phòng ngừa bạo lực giới 
 Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 1475/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư dự án do Quỹ Dân số Liên hợp quốc tài trợ không hoàn lại cho Bộ LĐ-TB&XH.

Theo đó, từ năm 2017 đến năm 2021, với hạn mức vốn đầu tư là 3.757.083 USD thì Vụ Bình đẳng giới sẽ chịu trách nhiệm triển khai việc hỗ trợ xây dựng, hoàn thiện và triển khai pháp luật, chính sách về:

- Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới, bạo lực gia đình;

- Giải quyết các vấn đề mại dâm dựa trên bằng chứng và tiếp cận quyền con người.

Ngoài ra, Quyết định 1475/QĐ-TTg (có hiệu lực kể từ ngày 02/10/2017) cũng đề ra một số nhiệm vụ khác cho Bộ LĐ-TB&XH như sau:

- Rà soát, đảm bảo thực hiện Dự án không trùng lặp với các dự án sử dụng vốn nước ngoài và vốn NSNN khác.

- Xây dựng cơ chế quản lý Dự án phù hợp; xác định rõ trách nhiệm của Cơ quan chủ quản, Chủ dự án, các cơ quan đồng thực hiện Dự án.

- Phối hợp với Nhà tài trợ xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

PV.     

[Trở về]