Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 
 Ngày 20/3/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 06/2017/QĐ-TTg về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ . 

Theo đó,  cơ chế tài chính của Cục Sở hữu trí tuệ áp dụng từ năm ngân sách 2017 được quy định cụ thể như sau: 

- Cục áp dụng cơ chế tự chủ tài chính tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP; Nghị định 54/2016/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành các Nghị định này.

- Cục Sở hữu trí tuệ được sử dụng nguồn thu phí được để lại để chi cho các hoạt động của Cục như: 

+ Chi đầu tư; 

+ Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị; 

+ Chi bổ sung thu nhập cho người lao động để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quyết định 06/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 05/5/2017.

 

PV.      

[Trở về]