Liên kết vùng
Văn bản TW mới
 Bản in     Gởi bài viết  
Công khai thông tin tài chính của Doanh nghiệp Nhà nước 
 Từ ngày 23/12/2016, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng sẽ thực hiện công khai thông tin tài chính theo hướng dẫn tại Thông tư 182/2016/TT-BQP với các nội dung sau: 

- Thực hiện công khai Báo cáo tài chính 06 tháng, Báo cáo tài chính năm (đã được kiểm toán);

Trường hợp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, thì phải công khai Báo cáo tài chính năm của công ty mẹ và Báo cáo tài chính năm hợp nhất khi công khai Báo cáo tài chính năm.

- Công khai Báo cáo tài chính của doanh nghiệp cùng với kiến nghị của kiểm toán, ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính về báo cáo tài chính và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

- Công khai thông tin về thu nhập và thu nhập bình quân của người lao động; tình hình tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập hàng tháng năm trước liền kề của từng viên chức quản lý doanh nghiệp.

- Công khai tình hình chấp hành các nghĩa vụ đối với người lao động về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trợ cấp mất việc làm (nếu có).

Thời hạn gửi báo cáo công khai theo Thông tư 182/2016/TT-BQP là trước ngày 30/7 của năm báo cáo đối với Báo cáo tài chính 06 tháng; trước ngày 15/5 của năm tiếp theo đối với Báo cáo tài chính năm. 
[Trở về]